Semesterdialyssamordning meddelande om patientintegritet och godkännande

Vad innebär det här Meddelandet om patientintegritet från semesterdialyssamordningen ?

Semesterdialyssamordningens Meddelande om patientintegritet (”Meddelandet”) förklarar hur Nephrocare Sverige AB, som ligger i Trelleborg (även ”FME” eller ”Vi”), hanterar dina personuppgifter, varför och när. Vi tillhandahåller semesterdialyssamordning (”HDC” – Holiday Dialysis Coordination) för dig. Detta Meddelande beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Vem är personuppgiftsansvarig för min information?

Den personuppgiftsansvarige för din information som används för din dialysbehandling är Nephrocare Sverige AB. 

Vilken information samlar Vi in, använder, överför och lämnar ut, och varför?

Under din semesterdialys samlar Vi in information om dig. I bilagan hittar du mer specifik information om vilka personuppgifter som Vi behandlar och för vilket syfte Vi behandlar dem.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig semesterdialys. Om du helt eller delvis vägrar att lämna dina personuppgifter kan det göra det omöjligt för FME att koordinera din semesterdialysbehandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter (inklusive gränsöverskridande överföringar)?

Vi ger tredje parter eller andra enheter inom FME-gruppen tillgång till dina personuppgifter om det är nödvändigt för de specifika syften som anges i bilagan. Detta sker alltid endast i den mån det behövs. En lista över kategorierna av tredje parter finns i bilagan till det här Meddelandet.

Dessa tredje parter förväntas skydda dina personuppgifters sekretess och säkerhet.

På grund av den globala karaktären av vår HDC-verksamhet kan vi behöva överföra dina personuppgifter till en plats utanför ditt hemland, inklusive till länder som har andra dataskyddsregler. Om du bor i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan detta inkludera länder utanför EES. Vid gränsöverskridande överföring överför vi personuppgifterna på grundval av de standardavtalsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen, vilket innebär att likvärdiga skyldigheter gällande skydd av personuppgifter överförs direkt till den mottagande parten i enlighet med det samtycke som ges enligt det här Meddelandet eller genom andra rättsliga system som kan krävas i ditt land.  En kopia av det relevanta rättssystemet kan tillhandahållas för din granskning – se avsnittet om hur du kan kontakta oss för information om hur du kan begära detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Efter bearbetning relaterad till din behandling lagras din personliga information, inklusive medicinska data, i trettio (30) dagar och raderas därefter. Vi sparar inte de data du tillhandahåller för din behandling som avidentifierade för senare forskning och statistik.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter, inklusive hälsodokumentation, och att begära rättelse av all information som är ofullständig eller felaktig. Du kan också ha rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat i ett elektroniskt format så att du kan överföra dem till ett annat företag eller begära att vi gör det.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (i synnerhet i de fall då Vi inte behöver behandla informationen för att uppfylla något avtalsenligt eller lagstadgat krav). Du kan under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter raderas. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att Vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till endast vissa ändamål. Dessa rättigheter kan vara begränsade – till exempel då vi behöver dina personuppgifter (i) för att uppfylla något lagstadgat krav eller (ii) för att skydda dina vitala intressen, eller då tillhandahållandet av dina personuppgifter skulle avslöja personuppgifter om någon annan person.

Du kan utöva någon av de ovanstående rättigheterna genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Hur kan jag återkalla mitt samtycke?

Om du ger oss samtycke till att behandla din personliga information och medicinska data eller överföra dina personuppgifter och medicinska data utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för HDC-ändamål, kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Observera att ett återkallande av samtycket inte påverkar lagligheten av den uppgiftsbehandling som grundade sig på samtycke, innan detta återkallats.

Ändringar av detta Meddelande

Detta Meddelande gäller från och med den [infoga datum] och kan från tid till annan komma att uppdateras. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar i vårt Meddelande genom att skicka ett e-postmeddelande till dig eller på annat sätt där vi även kan be om ditt samtycke.

Hur kan du kontakta oss?

Om du han några frågor som rör dataskydd eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta

Anette Borgman-Parkeryd
Telefon: +46 8 594 776 13
E-post: Anette.Borgman-Parkeryd@fmc-ag.com