NephroCare använder cookies på denna webbplats för att förbättra användarupplevelsen och ge bästa möjliga service.
Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies. För ytterligare information se vår sekretesspolicy.

Integritetspolicy och samtycke för patienter

Vad behandlas i denna integritetspolicy för patienter?

I denna integritetspolicy för patienter förklaras hur Nephrocare Sverige AB, Frans Malmrosgatan 24, 231 55 Trelleborg och Fresenius Medical Care Deutschland GmbH ("FME", "vi"), Else Kröner Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Tyskland behandlar dina personuppgifter och varför. I denna integritetspolicy beskrivs också dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Vem är personuppgiftsansvarig för min information?

Den personuppgiftsansvarige för din information som används i behandlingssyfte är NephroCare Sverige AB.  Både Fresenius Medical Care Deutschland GmbH och Nephrocare Sverige AB är personuppgiftsansvariga för information som används i forskningssyfte.

Vilken information inhämtar, använder, överför och gör tillgänglig och varför?

Under din behandling kommer vi att samla in information om dig. I bilagan finns mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilka syften vi behandlar dessa.

Vem har tillgång till dina personuppgifter (inklusive gränsöverskridande överföringar)?

Vi ger tredje parter tillgång till dina personuppgifter då detta behövs av de skäl som anges i bilagan. Detta sker endast om det är nödvändigt. En lista med olika kategorier av tredje parter finns i bilagan till denna integritetspolicy för patienter.

Dessa tredjeparter förväntas bevara sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter.

Till följd av vår verksamhets globala beskaffenhet kan vi komma att överföra dina personuppgifter utanför ditt hemland, inklusive till länder som har andra dataskyddsregler. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan detta inbegripa länder utanför EES. Vid gränsöverskridande överföringar, överför vi personuppgifterna baserat på EU: s standardavtalsklausuler som direkt ålägger mottagaren likvärdiga dataskyddsskyldigheter, för det samtycke som inkluderas i denna integritetspolicy eller för andra rättsliga mekanismer som kan krävas i ditt land.  Ett dokument om den aktuella mekanismen kan tillhandahållas så att du kan granska det – information om hur du beställer detta finns i avsnittet om hur du kontaktar oss.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, vilket innebär att vi behåller dina personuppgifter i 10 år efter den senaste journalanteckningen samt 5 år efter din bortgång. Vi behåller anonymiserade uppgifter för forsknings- och statistikändamål under en längre period

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att begära ut dokument med dina personuppgifter, inklusive hälsodokumentation, och att begära ändring av information som är ofullständig eller felaktig. Du kan också ha rätt att få de personuppgifter du givit oss i elektroniskt format så att du kan överföra dem eller begära att vi överför dem till ett annat företag.

Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (i synnerhet när vi inte behöver behandla informationen för att uppfylla ett avtalsenligt eller annat rättsligt krav eller för att ge vård eller behandling). Du kan begära att vi raderar din information under vissa omständigheter. Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter för vissa ändamål.

Dessa rättigheter kan vara begränsade – till exempel när vi behöver dina personuppgifter (i) för att följa lagen, eller (ii) för att värna om dina grundläggande intressen, eller om en annan persons personuppgifter skulle röjas om din information tillhandahölls.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister. Om du invänder mot behandlingen kommer dina personuppgifter i dessa register omedelbart raderas.

Du har även rätt att spärra tillgången till dina uppgifter vilket innebär att vårdpersonal hos oss eller hos andra enheter inte kan komma åt uppgiften förutom i vissa specifika fall. Du kan även kontakta oss för att få information om vilken direktåtkomst och/eller elektronisk åtkomst till dina personuppgifter som förekommit.

Du kan utöva vilka som helst av de ovanstående rättigheterna genom att kontakta oss på kontaktinformation nedan.

Om dina personuppgifter behandlats i strid med denna integritetspolicy eller i strid med nationell eller internationell dataskyddslagstiftning av oss, kan du ha rätt att kräva skadestånd av oss eller av våra personuppgiftsbiträden för den skada du lidit.

Du har också rätt att klaga hos en EU-baserad dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du tror att en incident kan ha inträffat. I Sverige är denna myndighet Datainspektionen.

Hur kan jag återkalla mitt samtycke?

Om du samtycker till att vi använder dina personuppgifter i slutet av detta dokument kan du återkalla detta samtycke när som helst genom att kontakta Klinikchef Jenny Kristoffersson eller Towe Rincker alternativt dataskyddsombud Anette Borgman-Parkeryd på Fresenius Medical Care Sverige AB. Observera att ett återkallande av samtycket inte påverkar lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter baserat på samtycket före dess återkallande. Inte heller påverkar återkallandet av samtycket behandlingen av dina personuppgifter baserat på rättsliga förpliktelser.

Sammanhållen journalföring

Vi använder oss av sammanhållen journalföring vilket innebär att våra journaler görs tillgängliga för andra vårdgivare. Detta underlättar för dig i de fall som du besöker olika vårdgivare som då kan ta del av din tidigare historik. En annan vårdgivare får endast ta del av din patientjournal om ni (i) har en aktiv patientrelation, (ii) uppgifterna kan antas ha betydelse för den relationen och (iii) du ger ditt samtycke till det.

Om du inte vill att din journal ska synas för andra vårdgivare så kan du begära att spärra informationen. Detta innebär att andra vårdgivare kan se att det finns information och att det finns en spärr, men de kan inte se den faktiska informationen.

Sekretess- och säkerhetsbestämmelser för dina uppgifter

Endast den som deltar i din vård har rätt att ta del av dina uppgifter. Behörighet ges endast i den mån den anställde behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Tillgång och åtkomst till personuppgifter (patientjournaler) kontrolleras löpande för att garantera att ingen obehörig åtkomst sker. 

Övrig information

Trots ett allmänt förbud så har vi som vårdgivare rätt att använda hälsoinformation som sökbegrepp i vår verksamhet.

Uppgifter som du har rätt att begära ut kan på din begäran lämnas till dig på ett medium för automatiserad behandling.

Vi kan med ditt samtycke i vissa fall begära direktåtkomst till journaler hos andra vårdgivare genom det sammanhållna journalsystemet. Vi har även direktåtkomst till de uppgifter som vi delar med nationella och regionala kvalitetsregister.

Vi kan, med ditt samtycke, komma att spara provsvar för vidare utredning och forskning i enlighet med Biobankslagen. Material i en biobank kan lagras för vård och behandling och andra medicinska ändamål i vår verksamhet samt för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan därmed jämförlig verksamhet

Ändringar av denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018 och kan komma att uppdateras löpande. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar av vår integritetspolicy via e-post eller på annat sätt med vilket vi också kan be om ditt samtycke.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor om dataskydd eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du Klinikchef Jenny Kristoffersson eller Towe Rincker alternativt Fresenius Medical Care Sverige AB’s Dataskyddsombud.

BILAGA

Typer av personuppgifter som vi behandlar:

Personuppgifter: Inkluderar ditt namn, födelsedatum, kön, hemadress, telefonnummer, din kontaktinformation för kritiska situationer, ras/etnicitet då detta är relevant för din behandling.

Sjukförsäkringsuppgifter: Namn på försäkringsgivare, försäkringsspecifika patientkoder och referensnummer, faktureringsuppgifter, giltighetsdatum.

Medicinska uppgifter: Inkluderar uppgifter som inhämtats vid besök på Nephrocare Sverige AB samt medicinsk information som inhämtats under diagnos och/eller behandling, till exempel:

 • resultat av blodprov och andra medicinska tester
 • information om din dialys, till exempel åtkomstmetoder, ordination, temperatur och behandlingstid, administrerade hjälpmedel och använda material (med partinummer), information om tryck, pumpar samt eventuella komplikationer som inträffat
 • blodprov och resultat av andra medicinska tester, information om läkemedelsbehandlingar, transplantationsstatus, vaccinationsstatus, infektionsstatus och allergier, undersökningar, transfusioner, sjukhusvistelse, samsjukligheter och tidigare behandlingar
 • dietdata, inklusive rekommendation om livsmedel eller specifika ingredienser eller beredning av måltider
 • information som du tillhandahåller om din hälsa och ditt välbefinnande

Vi inhämtar en del av denna information direkt från dig, en del från den vårdpersonal som remitterade dig och en del från laboratorier eller andra hälso- och sjukvårdsinrättningar som deltar i din vård och behandling. Vi kan även, med ditt samtycke, komma att hämta sådan information från andra vårdgivare.

Syften med och rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter:

 • Då vi utför vård behandlas dina personuppgifter för att det är nödvändigt för utförandet av en uppgift av allmänt intresse. För att utföra vården eller för att vidta åtgärder förenade med vården behandlas bland annat:
  • Schemaläggning av behandlingar och fakturering eller kontroll av dialysstationers tillgänglighet.
 • Då behandling behövs för medicinsk diagnos, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller behandling och administration av våra system och tjänster för hälso- och sjukvård. Även då behandling behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Dessa uppgifter behandlas för att det är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Detta inkluderar:
  • Att ge medicinsk information till ersättningsansvariga myndigheter så att dessa myndigheter kan bedöma den ytterligare kostnad som ska betalas av dig.
  • Att dela dina uppgifter med nationella och regionala kvalitetsregister. I dessa fall kommer uppgifterna innehålla namn eller personnummer. Du har alltid rätt att motsätta dig denna behandling varpå dina personuppgifter raderas från registret.
  • Att tillhandahålla utbildningsmaterial och tjänster som kan vara av intresse och relevans för dig, inklusive information om behandlingsalternativ och sjukdomshantering eller nya tillgängliga tjänster.  Vi kan också ge dig information om anläggningsuppdateringar, händelser och tjänster som har att göra med din dialysbehandling.
 • Då det krävs enligt lag, inklusive:
  • För att sköta vår dokumentation och uppfylla krav på att rapportera biverkningar.
  • För efterlevnad vid statliga inspektioner och andra begäranden från staten eller andra offentliga myndigheter.
  • För att tillhandahålla information relaterad till beskattning till dig och/eller relevanta statliga myndigheter.
 • För att fastställa, driva eller försvara rättsliga krav när så behövs.
 • Då det krävs för att bedriva vår verksamhet och tillvarata våra berättigade intressen, i synnerhet:
  • För att göra revisioner.
  • För att göra utredningar.
  • För att hantera klagomål eller krav.
  • För att göra klinikenkäter för att ta reda på hur nöjd du är och hur du upplever behandlingen, för att utvärdera och förbättra den behandling som erbjuds om inte samtycke krävs enligt gällande lag.
  • För att följa interna policyer och rutiner.
 • Med ditt samtycke gäller följande:
  • Fresenius Medical Care och Nephrocare Sverige AB kommer att bedriva epidemiologisk forskning som kommer att användas för att hitta sätt att förbättra kvaliteten på den medicinska behandling som ges till dig och andra patienter.  Vid publiceringen av denna epidemiologiska forskning kommer vi att se till att alla data och resultat anonymiseras: Detta betyder att data från denna forskning kommer att "avidentifieras" och inte kan användas för att identifiera dig som person (de kommer inte att innehålla information såsom namn eller födelsedatum eller ditt patientnummer).
  • Nephrocare Sverige AB kommer att överföra dina personuppgifter till en biobank enligt Biobankslagen.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Andra vårdgivare:Genom användandet av sammanhållen journalföring kan personal hos andra vårdgivare ges tillgång till din journal. Sådan tillgång ska endast sökas om ni (i) har en aktiv patientrelation, (ii) uppgifterna kan antas ha betydelse för den relationen och (iii) du ger ditt samtycke till det.  Då en annan vårdgivare tar del av din journal så är de personuppgiftsansvariga för denna behandling.

Tjänsteleverantörer: Företag som levererar produkter och tjänster till FME, till exempel för fakturering och revision. Andra leverantörer eller företag som medverkar vid tillhandahållandet eller finansieringen av din vård och behandling – inklusive laboratorier, transportföretag, transplantationscenter, sjukförsäkringsbolag.

Medicinsk personal: till exempel lokal klinikpersonal för behandlingsändamål och annan medicinsk personal som medverkar vid din aktuella behandling eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

FME-personal: till exempel chef för klinik- och behandlingsstyrning, medicinska landschefer och förstanivåstöd för EuCliD för medicinsk behandling och tillhandahållande av rekommendationer till medicinsk personal eller för annat arbete inom hälso- och sjukvården.

Allmänna och statliga myndigheter: Instanser som reglerar eller har domsrätt över oss, såsom tillsynsmyndigheter, brottsbekämpning, offentliga myndigheter, rättsliga instanser och nefrologi- och dialysregister. Till följd av vår uppgiftsskyldighet är vi i vissa fall skyldiga att lämna ut uppgifter till myndigheter för statistiska ändamål.

Regionala och Nationella kvalitetsregister: En automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som används för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren möjliggör jämförelse inom hälso- och sjukvården.

Bekräftelse och samtycke

Ladda ned dokumentet här