Integritetspolicy

Sammanfattning

Din integritet är viktig för Nephrocare Sverige AB, org. nr: 556761-0372, och för vårt moderbolag Fresenius Medical Care Sverige AB, org. nr: 556198-0904. Att skydda din integritet när vi bearbetar dina personuppgifter är en viktig angelägenhet som vi ägnar särskild uppmärksamhet åt under vår affärsverksamhet. De personuppgifter som samlas in under dina besök på våra webbplatser behandlas av oss enligt de rättsliga bestämmelser som gäller för de länder där våra webbplatser upprätthålls. Fresenius Medical Cares webbplatser kan dock innehålla länkar till andra webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Fresenius Medical Care Sverige AB (nedan kallat ”Fresenius” eller ”vi/oss” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller när du kommunicerar med oss via email.

Om du delger oss personuppgifter som avser en annan person än dig själv, intygar du att du har rätt att lämna den informationen och att du har rätt att ge oss lov att behandla informationen enligt denna policy.

Du kommer att informeras om vilka personuppgifter som är nödvändiga och vilka personuppgifter som är frivilliga att lämna. När du blir ombedd att dela dina personuppgifter så kan du neka att göra detta. Om du väljer att inte lämna persouppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra den efterfrågade tjänsten, kan det dock hända att vi inte har möjlighet att leverera tjänsten.

Vi ber dig att inte lämna några känsliga personuppgifter (såsom kreditkortsnummer, passnummer, information om ras, religion eller etnisk bakgrund, hälsoinformation, politiska åsikter, filosofiska åskådningar, sexuell läggning, kriminell bakgrund, fackmedlemskap eller biometrisk/genetisk information) förutom när detta uttryckligen efterfrågas av oss. Denna sida riktar sig mot vuxna. Vi ber därför personer under 16 år att inte lämna personuppgifter till oss via hemsidan. Om ditt barn har lämnat personuppgifter till oss och du önskar att sådana personuppgifter tas bort så kan du kontakta oss genom våra kontaktuppgifter som anges längst ner i detta dokument.

Insamlingen och Behandlingen av Personuppgifter

När du besöker våra webbplatser registrerar vår webbserver automatiskt namnet på din internetleverantör, vilken webbplats du besöker oss från, de webbplatser du faktiskt besöker samt vilket datum och längden för ditt besök genom så kallade cookies. Vi samlar även in personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel i samband med en registrering, en enkät, en undersökning, vid kommunikation eller i utförandet av ett kontrakt. För information om hur vi behandlar personuppgifter avseende patienter, vänligen se ”Integritetspolicy för patienter” här. För patienter som ej är bosatta i Sverige så finns information om hur vi behandlar personuppgifter om dig här.

Varifrån vi samlar uppgifter

Dig själv

Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med registrering, ifyllande av enkäter och kontaktformulär eller vid tävlingar, samt då du kontaktar oss via email. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida via din webbläsare och genom din IP-adress samt genom så kallade cookies.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din enhet. Cookies tillåter oss bl.a. att se vilka sidor som är användbara och vilka sidor som behöver förbättras.

”Sessionscookies” är tillfälligt sparade textfiler som används för att förbättra navigering (exempelvis kan faktumet att du är inloggad ”minnas” av webbsidan när du klickar dig runt) och för att samla in aggregerad statistisk information. Dessa cookies raderas när du stänger ner din webbläsare eller när du stänger av din dator.

”Kvarvarande cookies” är mer permanent sparade textfiler som stannar på din dator tills deras lagringsperiod löper ut eller tills du tar bort dem. Kvarvarande cookies används för flera olika syften, såsom för att komma ihåg tidigare angiven information (som ditt lösenord), bedöma vilka delar av webbsidan som är mest relevanta och för att anpassa hemsidan till dina preferenser. Kvarvarande cookies kan spara personuppgifter om dig, men endast om du registrerat dig eller på annat sätt godkänt det fortsatta sparandet av personuppgifter om dig. Annars så sparas endast information om att en okänd besökare med din cookie återigen har besökt siten.  Denna data anonymiseras genom maskering av delar av din IP-adress.

Exempel på information som vi samlar in från dig själv är namnet på din internetleverantör, de webbplatser du besöker och datum och längd för ditt besök.

Du kan välja att blockera användandet av cookies via din webbläsare. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. På sidan www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  kan du hitta information om hur detta görs för vanligen använda webbläsare. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det dock begränsa funktionerna som finns tillgängliga för dig på våra webbplatser.

Cookies på denna hemsida

För mer information om vilka cookies som används på denna hemsida, se vår Cookieinformation.

Syfte med behandling av personuppgifter & vilka kategorier av uppgifter som behandlas

Hantering av hemsidan

Fresenius behandlar personuppgifter om dig endast för teknisk administration av webbplatserna samt för statistiska syften och för att utvärdera kundtillfredsställelse och hantera kundadministration och kundundersökningar. Vi behandlar dina uppgifter endast i den mån det är nödvändigt i varje enskilt fall.

Dessa personuppgifter behandlas med stöd av den lagliga grunden att de är nödvändiga för att tillgodose Fresenius berättigade intresse av att hantera och förbättra vår hemsida och ditt intresse av att kunna använda vår hemsida effektivt.

I detta syfte behandlar vi:

 • Namn och URL på den sida som visas samt URL på tidigare besökt sida.
 • Din ungefärliga position samt datum och klockslag i din tidszon. Även information om hur långt ditt besök varit.
 • Länkar som du klickat på, filer som du laddat ner samt hastigheten med vilken sidor öppnas.
 • Huvudspråk och användaragent för din webbläsare
 • Delvis maskerad IP-adress
 • Följande information om din enhet: webbläsare, typ av enhet (tablet, mobil, konsoll, dator etc.), märke, modell, operativsystem, skärmupplösning
 • Vi sparar även information om tiden för ditt första besök och ditt senaste besök samt om hur många besök du gjort.

Kommunikation & erbjudanden

Fresenius behandlar även dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och lämna information till dig , från andra bolag inom Freseniuskoncernen samt från våra samarbetspartners. Vi kan även komma att analysera tidigare kontakter med dig för att på så sätt förbättra vår framtida kommunikation.

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose bolag inom Freseniuskoncernens berättigade intresse av att kommunicera med dig och lämna information samt erbjudanden till dig och ditt intresse av att kunna ta emot sådan information.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och yrkestitel)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. mailadress, postadress och telefonnummer)
 • Förfrågningsuppgifter (t.ex. innehållet i en förfrågan samt tid och datum för förfrågan)
 • Avsändaruppgifter (t.ex. språk, tidszon och land)
 • Innehåll i kommunikation mellan oss

Bedrivande av verksamheten

Vi kommer även att behandla personuppgifter i syfte att genomföra dataanalys och revisioner, för att upptäcka, hindra, och utreda bedrägeri samt för att bedriva och utveckla vår affärsverksamhet.  

Dessa uppgifter behandlas på den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose bolag inom Freseniuskoncernens berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet.

Överföring av personuppgifter

Överföring till andra delar av Freseniuskoncernen 

Vi kan komma att dela med oss av dina uppgifter till andra bolag inom Freseniuskoncernen, men enbart för de ändamål som framgår ovan. Dessa bolag inom Freseniuskoncernen är listade här.

Överföring till samarbetspartners och tjänsteleverantörer 

Vi kan även komma att dela personuppgifter med våra samarbetspartners med vilka vi samarbetar rörande vissa tjänster produkter och marknadsföring.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till Fresenius såsom applikations/webbside-hosting, IT-tjänster, dataanalys, betalningshantering, orderbeställningar, infrastrukturstjänster, kundtjänst, mail-tjänster, revision, m.m. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för Fresenius räkning och på våra instruktioner. Dessa tjänsteleverantörer är:

Fresenius Netcare GmbH
Else-Kröner-Str 1
61352 Bad Homburg
Tyskland

Evry Sweden AB
Ekensbergsvägen 113
171 41 Solna
Sverige

När det är tillåtet enligt lag kan vi även komma att överföra personuppgifter vid en omorganisation, sammanslagning, försäljning, överföring eller annan förändring av hela eller delar av vår verksamhet, våra tillgångar eller våra aktier (inklusive i samband med insolvens eller liknande förfaranden).

Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen

Om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller för att bevaka Fresenius eller andras rättsliga intressen kan vi också komma att lämna ut dina uppgifter utöver vad som här framgått. Mottagare i dessa fall kan t.ex. vara myndigheter, domstolar eller polisen.

Med ditt uttryckliga samtycke kan vi även komma att använda och dela dina personuppgifter på annat sätt.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras så länge de är nödvändiga i förhållande till ändamålen med behandlingen (se ovan). De kriterier som används för att bedöma våra gallringstider inkluderar: (i) längden på perioden som vi har en pågående relation och erbjuder webbsidan till dig; (ii) om vi har en lagenlig skyldighet att lagra eller radera uppgifterna; och (iii) om lagring är att rekommendera i ljuset av vår juridiska möjlighet att tillvarata våra intressen (såsom om det föreligger preskriptionstider eller om det finns en förestående tvist). 

Vi behandlar i största möjliga mån dina personuppgifter inom EU/EES-området. Om personuppgifter i undantagsfall skulle föras över till mottagare utanför EU/EES tillämpar vi säkerhetsåtgärder enligt dataskyddslagstiftningen för att skydda dina personuppgifter. Dessa länder är Kina (Fresenius Kabi Asia Pacific Ltd) och Schweiz (Fresenius Medical Care Servizi Logistici S.A.)

Du rätt att få en kopia på de avtal vi har ingått med mottagarna eller information om andra skyddsåtgärder vi har på plats genom att kontakta vårt dataskyddsombud. En lista över länder som enligt EU uppfyller en adekvat skyddsnivå går att hitta här.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder, i enlighet med gällande dataskyddslagar och IT-säkerhetslagar, för att skydda personuppgifter. Detta inkluderar att ställa krav på tjänsteleverantörers åtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen hos personuppgifterna.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se adress nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt att begära tillgång till personuppgifterna.

Rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Radering  

Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.    

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats. 

Dataportabilitet

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke. 

Invändning mot behandling  

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på Fresenius berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen. 

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål    

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla samtycken som du lämnat till oss. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Ändringar i Fresenius rutiner för personuppgiftsbehandling

Vi kan komma att ändra våra rutiner för personuppgiftsbehandling utifrån förändringar antingen i vår verksamhet eller i tillämplig lagstiftning. Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy vid behov. Ändringar kommer vara gällande från det att vi publicerar den reviderade integritetspolicyn på vår webbsida. Vi rekommenderar att du återkommande går igenom integritetspolicyn när du besöker hemsidan. I samband med materiella ändringar av rutinerna kan vi komma att informera dig om detta. Denna policy var senast uppdaterad den 30.04.2019.

Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter

Nephrocare Sverige AB
Organisationsnummer: 556761-0372
Adress: Frans Malmrosgatan 24, 231 55 Trelleborg

E-post: Trelleborgsdialysen-SE@fmc-ag.com
Telefon: +46 410 457 01

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud

Anette Borgman-Parkeryd
Telefon: +46 8 594 776 13
E-post: Anette.Borgman-Parkeryd@fmc-ag.com

Skulle du ha några frågor om Fresenius personuppgiftshantering är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt med tillsynsmyndighet

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål hos en tillsynsmyndighet. Här kan du hitta kontakt uppgifter till sådana myndigheter. Den svenska tillsynsmyndigheten är Datainspektionen.