Vårt åtagande

Läkare och patient som tittar på surfplatta
NephroCares åtagande

Att genomgå dialys kan ha en betydande inverkan på patientens livskvalitet. Därför är ett av våra mål att hjälpa patienterna att förbättra sin hälsa så att de kan fortsätta med det som är viktigast för dem. Ett stort internationellt nätverk inom dialysvård som tillhandahåller dialysvård i ett flertal länder.

NephroCare -åtaganden är:

  • Att uppfylla Fresenius Medical Care´s ansvar till att skapa en framtid för våra njurpatienter värd att leva för.
  • Att stödja förebyggandet och att bromsa utvecklingen av CKD
  • Att ge förbättrad njurvård utifrån de nationella och internationella riktlinjerna
  • Att ha ett nära och öppet samarbete mellan nefrologer, sjukhus, allmänläkare (GPS), sjukvårdsleverantörer och med patienter
  • Att stärka våra patienter som lider av kronisk njursjukdom och att hjälpa dem till att uppnå en bättre morgondag. Detta gör NephroCare till din pålitliga partner inom sjukvården.

NephroCare Value-systemet är vår lösning för att balansera standardiserade processer med lokala krav på holistiska och helt sammanlänkade njurvårdssystem. Det ger möjlighet att välja den mest lämpliga behandlingen för varje enskild patient inom hela vårt nätverk.

Patientengagemang

Patienternas möjlighet att påverka har en positiv inverkan på deras emotionella och fysiska välbefinnande och följaktligen på deras beteende, tillfredsställelse och behandlingsföljsamhet.

Vi interagerar kontinuerligt med våra patienter för att förstå vad som är viktigt för dem och för att stödja dem inom hälsorelaterade områden:

• Introduktion till dialys
• Nutritionsutbildning
• Fistelvård
• Vara aktiv
• Dialys under semestern

Mer information finns i vår patientsektion.

Klinikens infrastruktur

Ett viktigt sätt för oss att tillhandahålla standardiserad behandling i arbetsflödesinriktade miljöer är att utforma bästa möjliga kliniska lösningar, med specialanpassade rumsutformningar och dialysvätskor av hög kvalitet.

Den infrastruktur vi har skapat för klinikerna syftar till att underlätta god hygien, säkerhet och optimerad patientövervakning

Terapier, produkter och läkemedel

Med NephroCare kan vi erbjuda en optimal behandlingsmix – på ett center, hemma, på sjukhus – en smidig anpassning till patientpopulationen och hälso-och sjukvårdssystemens behov.
Våra patienter drar nytta av vår erfarenhet av patientspecifika behandlingar och vi skräddarsyr behandlingen med produkter från Fresenius Medical Care och läkemedel av hög kvalitet.
Du kan dra nytta av våra innovativa produkter och vår teknik – ditt välbefinnande och din säkerhet har alltid högsta prioritet.
Mer information om våra avancerade produkter finns på Fresenius Medical Cares webbplats.

Läkare, sjuksköterskor och specialister

Högmotiverade, välutbildade och erfarna läkare, sjuksköterskor och specialister är viktiga för vården av njurpatienter.

I en klinisk miljö är det inte bara viktigt med teknik och medicinsk expertis. Vår personal har också en mänsklig och emotionell koppling till patienterna.

Se våra behandlingsalternativ.

Kvalitetshantering

Att uppnå lämplig integrering av dessa kvalitetskrav i våra strukturerade processer.

Ett centralt inslag i vårt kvalitetsledningssystem är företagsdirektiv som specificerar nyckelkrav för processerna i vår NephroCare-organisation, t. ex. genom att fastställa standarder för hygien och infektionskontroll, god dialysvård, vatten, koncentrat och dialysvätska för hemodialys och relaterade behandlingar.

Klinisk och operativ prestanda

Våra multidisciplinära vårdlag består av flera olika yrkesgrupper som samlas för att gemensamt sköta våra dialyscenter och skapa en hållbar och värdebaserad hälso- och sjukvård.

Övervakningsverktyg hjälper våra specialister att mäta uppnåendet av resultatmål. De fungerar som vägledning för kontinuerlig förbättring.

Klinikens informationssystem

Ingen förbättring utan data. EuCliD®, NephroCares egenutvecklade kliniska ledningssystem ger omfattande information om varje dialysbehandling och patient och hjälper vårdpersonalen på NephroCare-centren att fatta rätt beslut för att förbättra behandlingen för varje enskild patient.

Det underlättar det dagliga arbetet för den kliniska personalen och integrerar processerna i datainsamlingsflödet.

Övervakningssystemet är direkt kopplat till dialysmaskinerna och matar in patientdata och medicinska parametrar från dialyssessionerna i datahanteringssystemet, som även kontrollerar data för fullständighet och rimlighet.

Kom ihåg:
Alla data samlas in under strikt efterlevnad av dataskyddsbestämmelser och lagras anonymt för att förhindra identifiering av enskilda patienter.

Liknande ämne

Fresenius Medical Care utvecklar kontinuerligt innovativa koncept för en hållbarare framtid.

Mission & Vision, internationellt nätverk/möjligheter och värden hos Fresenius Medical Cares leverantörsföretag NephroCare.